Boek nu!
pijtje

Kom overnachten tussen de sporters!

Papendal logo diapositief

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hotel Papendal

Algemene voorwaarden B.V. Exploitatie Nationaal Sport Centrum Papendal

Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.papendal.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. De Privacy Policy vind je op onze website.

Artikel 1 Definities

Onder de navolgende begrippen wordt in deze aanvullende bedingen telkens het navolgende verstaan.

1.1 B.V. Exploitatie Nationaal Sport Centrum Papendal

Deel uitmakend van de vereniging NOC*NSF onder de naam B.V. Exploitatie Nationaal Sport Centrum Papendal en als zodanig tevens ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09104867, hierna te noemen NSC Papendal.

Het NSC Papendal levert sport-, congres- en horecadiensten (hierna te noemen diensten) en is lid van Horeca Nederland.

1.2 Klant

De natuurlijke- of rechtspersoon die met het NSC Papendal een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Gast

De natuurlijke persoon die de klant vergezelt, aan wie op grond van een met de klant gesloten overeenkomst een sport-, congres- en/of horecadienst moet worden verleend. Waar in dit hoofdstuk van de klant wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld tenzij uit de inhoud van het beding en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.

1.4 Overeenkomst

De overeenkomst tussen het NSC Papendal en een klant ter zake één of meer door het NSC Papendal ten behoeve van die klant te verlenen diensten tegen een door de klant te betalen prijs. Onder een overeenkomst wordt tevens een reservering verstaan.

Een overeenkomst kan betrekking hebben op een sport- en/of congres- en/of horecadienst, hierna ook te noemen: dienst.

1.5 Reserveringswaarde (de waarde van de overeenkomst)

De totale omzetverwachting van het NSC Papendal inclusief bedieningsgeld, (toeristenbelasting) en BTW ter zake een met een klant gesloten overeenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen het NSC Papendal geldende gemiddelden.

1.6 Annulering

De in schriftelijke vorm door de klant aan het NSC Papendal gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door het NSC Papendal aan de klant gedane mededeling dat één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

1.7 No-show

Het zonder annulering niet gebruik maken door een klant van een op grond van een overeenkomst door NSC Papendal te verstrekken dienst.

1.8 Groep

Een verzameling van personen van meer dan één aan wie door het NSC Papendal één of meer diensten moeten worden verleend krachtens één of meer dan samenhangend te beschouwen overeenkomst.

1.9 Individu(en)

Ieder persoon, en iedere groep van personen, die niet valt onder bovengenoemde definitie van groep.

1.10 Goederen

Alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren.

1.11 Kurkengeld

Het bedrag verschuldigd ter zake het in de ruimten van het NSC Papendal nuttigen van niet door NSC Papendal verstrekte drank en/of spijzen.

1.12 Compensatiegeld

Het bedrag verschuldigd ter zake het in de ruimten van het NSC Papendal gebruik maken van niet door het NSC Papendal geleverde diensten.

1.13 Omzetgarantie

Een schriftelijke verklaring van de klant dat ter zake één of meer overeenkomsten door het NSC Papendal minimaal een bepaald bedrag aan omzet zal worden gerealiseerd. De klant is verplicht tenminste dit bedrag aan het NSC Papendal te betalen, ongeacht de in werkelijkheid door het NSC Papendal gerealiseerde omzet.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1              De aanvullende bedingen van dit hoofdstuk zijn mede van toepassing op de rechtsverhouding die ontstaat indien de klant een overeenkomst aangaat met NOC*NSF met betrekking tot het NSC Papendal.

2.2              De aanvullende bedingen van dit hoofdstuk strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan het NSC Papendal gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst of bij het exploiteren van het NSC Papendal.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1  Alle door het NSC Papendal gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een overeenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad

(c.q. capaciteit) strekt”.

De overeenkomst tussen het NSC Papendal en de klant wordt geacht te zijn tot stand gekomen indien het NSC Papendal enig aanbod van de klant heeft aanvaard dan wel de klant een aanbod van het NSC Papendal heeft aanvaard. Als moment van totstandkoming van de overeenkomst geldt het moment, dat de aanvaarding is geschied c.q. geacht wordt te zijn geschied. Doet het NSC Papendal binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de overeenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen.

3.2              Wanneer het NSC Papendal aan de klant (optiehouder) een optierecht heeft toegekend kan dit recht niet worden herroepen, behoudens indien en voor zover een andere potentiële klant het NSC Papendal een aanbod doet tot het sluiten van een overeenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in de optie uitstaande diensten. De optiehouder dient alsdan door het NSC Papendal van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder binnen 24 uur te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken.

3.3              Overeenkomsten voor (een) klant(en) aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus, andere (horeca) bedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten.

Het NSC Papendal is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Geheel of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de klant zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.

Artikel 4 Verplichtingen van het NSC Papendal

4.1              Het NSC Papendal is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de overeenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen diensten te verlenen op de voor het NSC Papendal gebruikelijke wijze.

4.2 De in artikel 4.1 genoemde verplichting geldt niet:

a.         in geval van overmacht aan de zijde van het NSC Papendal als bedoeld in artikel 12;

b.         indien de klant niet of meer dan een half uur te laat verschijnt;

c.         indien de klant de in artikel 7 bedoelde waarborgsom/tussentijdse betaling niet tijdig voldoet;

d.         indien de klant, ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet tijdig een omzetgarantie afgeeft;

e.         indien de klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij uit welke hoofde ook jegens het NSC Papendal heeft.

4.3 Het NSC Papendal is niet gehouden enige zaak van de klant in ontvangst en/of bewaring te nemen.

4.4              Indien het NSC Papendal desondanks zaken in ontvangst en/of bewaring neemt en daarvoor enig bedrag aan de klant in rekening brengt, dient het NSC Papendal op die zaken te letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde artikel 9.7.

4.5 Het NSC Papendal is nimmer verplicht enig huisdier van de klant toe te laten en kan aan toelating voorwaarden verbinden.

Artikel 5 Accommodaties

5.1    Het NSC Papendal is gehouden aan de klant gedurende de overeengekomen periode accommodatie ter beschikking te stellen van de voor het NSC Papendal

gebruikelijke kwaliteit, zulks met inachtneming van het bepaalde in het derde lid .
5.2 Het NSC Papendal is tevens gehouden de daarbij behorende, voor het NSC Papendal gebruikelijke, diensten te verlenen en de gebruikelijke faciliteiten te verschaffen.
5.3 De accommodatie dient ter beschikking van de klant te zijn volgens de in de overeenkomst vastgelegde tijdstippen ofwel volgens de in de accommodaties aangegeven tijdstippen.
5.4 Het NSC Papendal dient in de hotels op een duidelijk waarneembare plaats de huisregels voor de klant ter kennisneming op te hangen dan wel aan te brengen dan wel neer te leggen, of de huisregels in geschrift aan de klant ter hand te stellen. De klant is gehouden de huisregels na te leven.
5.5 Het NSC Papendal is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van diensten aan een klant te beëindigen wanneer de klant de huisregels bij herhaling overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust op het (terrein van) NSC Papendal en/of de normale exploitatie daarvan kan worden of wordt verstoord. De klant dient alsdan op eerste verzoek het terrein van het NSC Papendal te verlaten, zonder dat NSC Papendal een schadevergoeding verschuldigd is. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele claims al dan niet van derden, als gevolg van het gedrag c.q. wangedrag van de klant, conform art. 10.1.
5.6 Het NSC Papendal is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de overeenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden. Maakt het NSC Papendal van deze bevoegdheid gebruik, dan zal het NSC Papendal tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.
5.7 Het NSC Papendal is gerechtigd om van de klant te verlangen dat deze genoegen neemt met andere accommodatie dan volgens de overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, behoudens indien een dergelijke wens als evident onbillijk en voor de klant als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De klant heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst waarop voormelde wens van het NSC Papendal betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten.

De klant heeft, indien het NSC Papendal zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande andere accommodatie ter beschikking te stellen dan volgens de overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal het NSC Papendal nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 6 Annuleringen
6.1 Annulering standaard reservering

Onder een standaard reservering vallen alle reserveringen, die niet vallen onder individuele en/of evenementen reserveringen.

Wanneer een standaard reservering is gemaakt dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

Tot 6 maanden voorafgaand aan de bijeenkomst kan kosteloos geannuleerd worden. Indien de reservering binnen zes maanden voorafgaand aan de reservering geannuleerd wordt, dan worden de volgende kosten in rekening gebracht:

– Bij annulering tussen 3 en 6 maanden voor de reserveringsdatum wordt 10% van de reserveringswaarde in rekening gebracht.
– Bij annulering tussen 2 en 3 maanden voor de reserveringsdatum wordt 15% van de reserveringswaarde in rekening gebracht.
– Bij annulering tussen 1 en 2 maanden voor de reserveringsdatum wordt 35% van de reserveringswaarde in rekening gebracht.
– Bij annulering tussen 14 dagen en 1 maand voor de reserveringsdatum wordt 60% van de reserveringswaarde in rekening gebracht.
– Bij annulering tussen 7 dagen en 14 dagen voor de reserveringsdatum wordt 85% van de reserveringswaarde in rekening gebracht.
–              Bij annulering binnen 7 dagen voor de reserveringsdatum wordt 100% van de reserveringswaarde in rekening gebracht. N.B.

•     Tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst is een maximale vermindering van 10% op het in de bevestiging gestelde aantal personen toegestaan. Dit vastgestelde aantal wordt als minimum aan u gefactureerd.

6.2 Annulering evenement

Onder een evenement vallen alle reserveringen met een reserveringswaarde van meer dan € 5.000,00.

Voor annuleringen van definitieve reserveringen inzake sportdagen en evenementen hanteren wij de volgende voorwaarden:

Wanneer een reservering is gemaakt voor een sportdag of een evenement dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

– Bij annulering tot 12 maanden voor de reserveringsdatum wordt 10% van de reserveringswaarde in rekening gebracht.
– Bij annulering vanaf 12 maanden tot 6 maanden voor de reserveringsdatum wordt 25% van de reserveringswaarde in rekening gebracht.
– Bij annulering vanaf 6 maanden tot 3 maanden voor de reserveringsdatum wordt 50% van de reserveringswaarde in rekening gebracht.
– Bij annulering vanaf 3 maanden tot 7 dagen voor de reserveringsdatum wordt 75% van de reserveringswaarde in rekening gebracht.
– Bij annulering vanaf 7 dagen voor de reserveringsdatum, dan wel indien zonder voorafgaand bericht geen gebruik wordt gemaakt van de reservering wordt 100% van de reserveringswaarde in rekening gebracht. N.B.

•     Tot zes weken voor aanvang van de bijeenkomst is een maximale vermindering van 10% op het in de bevestiging gestelde aantal personen toegestaan. Dit vastgestelde aantal wordt als minimum aan u gefactureerd.

6.3 Annulering individuele kamerreservering

Een individuele reservering is een kamer reservering voor een individuele gast.

Wanneer een reservering is gemaakt voor een individuele kamer reservering dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

Tot één maand voorafgaand aan de reservering kan kosteloos geannuleerd worden. Indien de reservering binnen één maand voorafgaand aan de reservering geannuleerd wordt, dan worden de volgende kosten in rekening gebracht:

– Bij annulering meer dan 14 dagen voor de reserveringsdatum wordt 15% van de reserveringswaarde in rekening gebracht.
– Bij annulering meer dan 7 dagen voor de reserveringsdatum wordt 35% van de reserveringswaarde in rekening gebracht.
– Bij annulering meer dan 3 dagen voor de reserveringsdatum wordt 60% van de reserveringswaarde in rekening gebracht.
– Bij annulering tussen 3 dagen 24 uur voor de reserveringsdatum wordt 85% van de reserveringswaarde in rekening gebracht.
– Bij annulering 24 uur of minder voor de reserveringsdatum wordt 100% van de reserveringswaarde in rekening gebracht.
Artikel 7 Waarborgsom en tussentijdse betaling

7.1                        Het NSC Papendal kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze onder het NSC Papendal deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor het NSC Papendal en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.

7.2 Het NSC Papendal kan telkens tussentijds betalingen verlangen van inmiddels verleende diensten.

7.3                        Het NSC Papendal mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag terzake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door het NSC Papendal onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Artikel 8 Omzetgarantie

8.1                        Het NSC Papendal kan in voorkomend geval te allen tijde betaling verlangen van het bij de omzetgarantie bepaalde bedrag, verminderd met eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen.

8.2               Op het aldus betaalde bedrag mag het NSC Papendal verhalen al datgene dat de klant uit welke hoofde ook aan het NSC Papendal verschuldigd is.

 

Artikel 9

 

Aansprakelijkheid van het NSC Papendal

9.1 Voor het NSC Papendal gelden de navolgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook.

9.2 Behoudens het bepaalde in artikel 9.7 is het NSC Papendal niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van zaken, die in een bepaalde ruimte zijn meegebracht door een klant die van deze ruimte gebruik maakt. De klant vrijwaart het NSC Papendal tegen aanspraken van derden ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van het NSC Papendal.
9.3 Behoudens het bepaalde in artikel 9.7 is het NSC Papendal nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant geleden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van het NSC Papendal.
9.4 In geval van een verplichting tot schadevergoeding voortvloeiend uit een verwijtbare tekortkoming van het NSC Papendal, is het NSC Papendal nimmer gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:

1.              het bedrag ter hoogte van de tegenprestatie van de wederpartij, respectievelijk de dagwaarde in gevallen als bedoeld onder artikel 9.7, of inden dat meer is en voorzover van toepassing.

2a.          het door de verzekeringsmaatschappij aan het NSC Papendal ter zake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel 2b.             de ter zake de schade van een derde verkregen vergoeding.

9.5 Voor schade aan of met (het) voertuig(en) van de klant veroorzaakt, is het NSC Papendal nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het NSC Papendal.
9.6 Het NSC Papendal is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van een behandeling en/of gebruik van en/of van enig gebrek of enige hoedanigheid en/of omstandigheid aan, in of op enige roerende of onroerende zaak daaronder begrepen medische apparatuur, waarvan het NSC Papendal houder, (erf)pachter, verhuurder, huurder dan wel eigenaar is of die anderszins ter beschikking van het NSC Papendal staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het NSC Papendal, dan wel volgens het gemene recht tot de risicoaansprakelijkheid van het NSC Papendal behoort.
9.7 Indien voor de klant aan de in bewaring gegeven zaken, voor welke bewaarneming een vergoeding als bedoeld in artikel 4.4 in rekening wordt gebracht, schade ontstaat is het NSC Papendal verplicht de schade aan deze zaken tengevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is nimmer verschuldigd ter zake in de afgegeven zaken aanwezige andere zaken.
9.8 Indien het NSC Papendal ondanks het bepaalde in artikel 4.3 toch zaken in ontvangst en/of in bewaring neemt, of indien zaken op welke wijze dan ook, waar dan ook, door wie dan ook worden gedeponeerd en/of achtergelaten, zonder dat het NSC Papendal daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het NSC Papendal nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die zaken op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het NSC Papendal opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van het NSC Papendal.
9.9 De klant, voor zover zijnde een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, vrijwaart het NSC Papendal volledig ter zake iedere aanspraak, uit welke hoofde dan ook, welke de klant, de gast en/of enige derde jegens het NSC Papendal mocht geldend maken.
9.10 De in artikel 9.9 bedoelde vrijwaringverplichting geldt ook indien de overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook is ontbonden.
9.11 De klant en de gast zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle door het NSC Papendal ten behoeve van de klant en/of de gast gemaakte kosten.
9.12 Het NSC Papendal is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gedragingen en/of handelingen van bij haar in dienst zijnde personen,

indien en voor zover deze personen handelen in opdracht van en/of op verzoek van en/of op aanwijzingen van de klant en/of van de gast en/of van degenen die onder hun toezicht staan.

9.13 Het NSC Papendal heeft het recht zonder overleg eventuele schade aangericht door de klant en/of de gast op kosten van laatstgenoemden zoveel mogelijk te beperken.
9.14 Eventuele vorderingen van de klant en/of de gast dienen uiterlijk één jaar na het moment waarop de overeenkomst is geëindigd, dan wel geacht wordt te zijn geëindigd, door de klant en/of de gast geldend te zijn gemaakt bij gebreke waarvan deze vordering(en) is (zijn) verjaard.
Artikel 10 Aansprakelijkheid van de klant

10.1 De klant en de gast zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het NSC Papendal en/of enige derde uit welke hoofde dan ook is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun handelen en/of nalaten, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 11 Afrekening en betaling

11.1   De klant is de in de overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd dan wel, voorzover de overeenkomst werd gesloten meer dan drie maanden voor het tijdstip

waarop de ingevolge die overeenkomst te verrichten diensten verleend moet worden, de prijzen welke gelden op het moment dat de dienst(en) (moet(en)) wordt(den) verleend, waaronder tevens worden verstaan de prijzen als vermeld op lijsten welke door het NSC Papendal op een voor de klant zichtbare plaats zijn aangebracht dan wel zijn opgenomen in een lijst welke aan de klant, zonodig op diens verzoek, wordt overhandigd.

11.2       Een lijst wordt geacht voor de klant zichtbaar aangehecht te zijn indien deze zichtbaar is in de normaal toegankelijke ruimten van het NSC Papendal.

11.3                      Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, safe, bewassing, telefoon, telex, fax, kopiëren, tv huur e.d. kan door het NSC Papendal een extra vergoeding worden gevorderd.

11.4                      Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen terzake annulering of no-show, zijn door de klant verschuldigd per de datum van dagtekening van de betrokken rekening.

11.5  Wanneer voor een rekening voor een lager bedrag dan € 150,- een factuur wordt gezonden dan kan het NSC Papendal daarenboven € 10,- aan

administratiekosten in rekening brengen.

11.6 De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke één van hen of beiden aan het NSC Papendal uit welken hoofde ook verschuldigd

zijn. Geen van hen kan zich beroepen op enig voorrecht van uitwinning. Overeenkomsten worden behoudens anders luidend beding geacht mede namens elke gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende overeenkomst te vertegenwoordigen.

11.7                      Zolang de gast en/of de klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens het NSC Papendal heeft voldaan is het NSC Papendal gerechtigd om alle goederen welke door de gast en/of de klant op het NSC Papendal zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de gast en/of de klant ten genoegen van het NSC Papendal aan al zijn verplichtingen jegens het NSC Papendal heeft voldaan. Naast een retentierecht komt het NSC Papendal in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.

11.8 Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen dertig dagen na factuurdatum aan het NSC Papendal te worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is het NSC Papendal te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de klant de factuur binnen dertig dagen voldoet, waarbij de valutadatum van bijschrijving op de rekening van het NSC Papendal bepalend is.
11.9 Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de klant en/of gast geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft NSC Papendal, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, recht op vergoeding van rente welke ligt tussen 2% en 5% boven de wettelijke rente, die geldt op het moment van de factuurdatum. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.
11.10 Alle redelijk gemaakte kosten van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige. De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag, met een minimum van € 100,- exclusief B.T.W.
11.11 Indien het NSC Papendal goederen als bedoeld in artikel 11.7 onder zich heeft en de klant en/of gast van wie het NSC Papendal de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is gebleven, is het NSC Papendal gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de klant en/of gast en het NSC Papendal kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van het NSC Papendal resteert wordt aan de klant en/of gast uitgekeerd.
11.12 Ieder betaling zal, ongeacht enige door de klant en/of klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant en/of gast aan het NSC Papendal in de navolgende volgorde:

1.         de kosten van executie

2.         de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten

3.         de rente

4.         de schade

5.         de hoofdsom

11.13 Betaling geschiedt in euro’s. Indien het NSC Papendal buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan zal gelden de op het moment van betaling geldende marktkoers. Het NSC Papendal kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomst met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. Het NSC Papendal kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.
11.14 Het NSC Papendal is nimmer gehouden om cheques te accepteren en kan aan acceptatie van zodanig betaalmiddel voorwaarden verbinden. Hetzelfde geldt voor andere, hier niet genoemde betaalmiddelen.
11.15 De klant geeft, voor zover van toepassing, aan verhuurder volmacht om, mede uit zijn naam, de verhuur van vergaderaccommodaties te belasten met B.T.W., ingevolge artikel 11, lid 1, letter b. ten vijfde van de Wet op de omzetbelasting 1968.
Artikel 12 Overmacht
12.1 Als overmacht voor het NSC Papendal, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming aan het NSC Papendal niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het NSC Papendal zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
12.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan die omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het NSC Papendal gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede wanprestatie van voornoemden.
12.3 Indien één der partijen bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
Artikel 13 Gevonden voorwerpen

13.1                      In de gebouwen en zijn aanhorigheden van het NSC Papendal verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door de klant worden gevonden, dienen door deze bij het NSC Papendal te worden ingeleverd.

13.2 Indien het NSC Papendal door de klant achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt, geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de klant. Het NSC Papendal is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 14 Kurkengeld en compensatiegeld

14.1                      Indien de klant in de ruimten van het NSC Papendal drank nuttigt die niet door het NSC Papendal verstrekt is, is de klant per genuttigde fles een bedrag aan kurkengeld verschuldigd.

14.2                      Indien de klant in de ruimten van het NSC Papendal spijzen nuttigt dan wel apparatuur, inclusief audiovisuele middelen, gebruikt die niet door het NSC Papendal verstrekt zijn, is de klant een bedrag aan kurkengeld verschuldigd.

14.3                      Indien de klant in de ruimten van het NSC Papendal gebruik maakt van diensten welke niet door het NSC Papendal geleverd zijn, is de klant een bedrag aan compensatiegeld verschuldigd.

14.4                      De in de artikelen 14.1, 14.2 en 14.3 bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door het NSC Papendal.

Artikel 15 Slotbepalingen

15.1                      Op het terrein van het NSC Papendal zijn de Nederlandse verkeersregels van toepassing. Deze verkeersregels dienen onder alle omstandigheden in acht genomen te worden.

15.2 Het NSC Papendal heeft, wanneer zij zulks nodig acht, het recht een klant te sommeren het terrein van NSC Papendal te verlaten.

15.3                      Een klant van het NSC Papendal dient zelfstandig zorg te dragen voor verzekering tegen het risico van ziektekosten, ongevallen, brand en wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 16 Toepasselijk recht en/of Geschillen

16.1          Ingeval van geschillen tussen het NSC Papendal en een klant, is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van NSC Papendal.

16.2                      De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

 

JULI 2004.