Boek nu!
pijtje

Kom overnachten tussen de sporters!

Papendal logo diapositief

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hotel Papendal B.V.

Algemene voorwaarden Hotel Papendal B.V.

Artikel 1 Informatie over de onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Hotel Papendal B.V.
Papendallaan 3
6816 VD ARNHEM
tel: 026 483 7911
e-mail: hotel@papendal.nl
KvK nummer 09104867

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Hotel Papendal alsmede alle Overeenkomsten gesloten met Hotel Papendal;

Artikel 3 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

3.1 Algemene Voorwaarden – de onderhavige Algemene Voorwaarden;
3.1.1 Hotel Papendal – De onderneming zoals omschreven in artikel 1;
3.1.2 Klant – De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Hotel Papendal een Overeenkomst sluit of heeft gesloten, op grond waarvan door Hotel Papendal één of meer diensten (moeten) worden verleend;
3.1.3 Gast – De natuurlijke persoon aan wie op grond van een met de Klant gesloten Overeenkomst één of meer diensten (moeten) worden verleend. In het geval dat de Klant een natuurlijk persoon is, dient waar Klant vermeld staat, tevens Gast te worden gelezen.
3.1.4 Dienst – Een door Hotel Papendal te verlenen prestatie ten behoeve van de Klant. Hieronder worden verstaan sport- congres en/of horecadiensten.
3.1.5 Overeenkomst – iedere tussen Hotel Papendal en de Klant gesloten of te sluiten Overeenkomst, op grond waarvan Hotel Papendal Diensten verleent tegen een door de Klant te betalen prijs. Onder Overeenkomst worden tevens door de Klant gemaakte en door Hotel Papendal bevestigde reserveringen verstaan.
3.1.6 Reserveringswaarde – de waarde van de Overeenkomst: De totale omzetverwachting van Hotel Papendal inclusief bedieningsgeld, eventueel van toepassing zijnde toeristenbelasting en BTW ter zake een met een Klant gesloten Overeenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen Hotel Papendal geldende gemiddelden.
3.1.7 Annulering – De in schriftelijke vorm door de Klant aan Hotel Papendal gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen Diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Hotel Papendal aan de Klant gedane mededeling dat één of meer overeengekomen Diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.
3.1.8 No-show – Het zonder annulering niet gebruik maken door een Klant van een op grond van een Overeenkomst door Hotel Papendal te verstrekken Dienst.
3.1.9 Groep – Een verzameling van personen van meer dan één aan wie door Hotel Papendal één of meer Diensten moeten worden verleend krachtens één of meer al dan niet samenhangend te
beschouwen Overeenkomst(en).
3.1.10 Individu(en) – Iedere persoon, en iedere Groep van personen, die niet valt onder bovengenoemde definitie van Groep.
3.1.11 Goederen – Alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren.
3.1.12 Kurkengeld – Het bedrag verschuldigd ter zake het in de ruimten van Hotel Papendal nuttigen van niet door Hotel Papendal verstrekte drank en/of spijzen.
3.1.13 Compensatiegeld – Het bedrag verschuldigd ter zake het in de ruimten van Hotel Papendal gebruik maken van niet door Hotel Papendal geleverde diensten.
3.1.14 Omzetgarantie – Een schriftelijke verklaring van de Klant dat ter zake één of meer Overeenkomsten door Hotel Papendal minimaal een bepaald bedrag aan omzet zal worden gerealiseerd. De Klant is verplicht tenminste dit bedrag aan Hotel Papendal te betalen, ongeacht de in werkelijkheid door Hotel Papendal gerealiseerde omzet.

Artikel 4 Toepasselijkheid

4.1 De aanvullende bedingen van dit hoofdstuk zijn mede van toepassing op de rechtsverhouding die ontstaat indien de Klant een Overeenkomst aangaat met Sportcentrum Papendal B.V. of de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid NOC*NSF, met betrekking tot Hotel Papendal.
4.2 De aanvullende bedingen van dit hoofdstuk strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan Hotel Papendal gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de Overeenkomst of bij het exploiteren van Hotel Papendal.

Artikel 5 Totstandkoming van de Overeenkomst

5.1 Alle door Hotel Papendal gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een Overeenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad c.q. capaciteit strekt”.
5.2 Tussen Hotel Papendal en de Klant komt een Overeenkomst tot stand indien Hotel Papendal enig aanbod van de Klant heeft aanvaard dan wel indien de Klant een aanbod van Hotel Papendal binnen de door Hotel Papendal gestelde termijn heeft aanvaard.
5.3 Als moment van totstandkoming van de Overeenkomst geldt het moment, dat de aanvaarding is geschied c.q. geacht wordt te zijn geschied. Doet Hotel Papendal binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de Klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de Overeenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen.
5.4 Wanneer Hotel Papendal aan de Klant een aanbieding heeft gedaan en een optierecht heeft toegekend kan dit recht niet worden herroepen, behoudens indien en voor zover een andere potentiële Klant Hotel Papendal een aanbod doet tot het sluiten van een Overeenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in de optie uitstaande diensten. De optiehouder dient alsdan door Hotel Papendal van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder binnen 24 uur te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken.
5.5 Overeenkomsten voor (een) Klant(en) aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus, andere (horeca) bedrijven en dergelijken), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten.
5.6 Hotel Papendal is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5.7 Geheel of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de Klant zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.

Artikel 6 Rechten en verplichtingen van de Gast

6.1 De gast is ertoe gehouden de in Hotel Papendal geldende Huis- en gedragsregels na te leven en de redelijke aanwijzingen van het personeel van Hotel Papendal op te volgen. Deze huisregels zijn voor iedere gast in te zien bij de frontdesk en worden op verzoek schriftelijk verstrekt aan de gast.
6.2 De gast is ertoe gehouden medewerking te verlenen aan redelijke verzoeken van het personeel van Hotel Papendal in het kader van de wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid, hygiene en beperking van overlast.

Artikel 7 Rechten en Verplichtingen van Hotel Papendal

7.1 Hotel Papendal is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de Overeenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen diensten te verlenen op de voor Hotel Papendal gebruikelijke wijze.
7.2 De in artikel 4.1 genoemde verplichting geldt niet:

a. in geval van overmacht aan de zijde van Hotel Papendal als bedoeld in artikel 12;
b. indien de Klant niet of meer dan een half uur te laat verschijnt;
c. indien de Klant een waarborgsom of tussentijdse betaling als bedoeld in artikel 7 niet tijdig voldoet;
d. indien de Klant, ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet tijdig een omzetgarantie afgeeft;
e. indien de Klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij uit welke hoofde ook jegens Hotel Papendal heeft.

7.3 Hotel Papendal is niet gehouden enige zaak van de Klant in ontvangst en/of bewaring te nemen.
7.4 Indien Hotel Papendal desondanks zaken in ontvangst en/of bewaring neemt en daarvoor enig bedrag aan de Klant in rekening brengt, dient Hotel Papendal op die zaken te letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde artikel 9.7.
7.5 Hotel Papendal is nimmer verplicht enig huisdier van de Klant toe te laten en kan aan toelating voorwaarden verbinden.

Artikel 8 Reclames

8.1 De Klant dient iedere klacht over de accommodaties en diensten van Hotel Papendal onmiddellijk na constatering aan Hotel Papendal mede te delen en binnen 5 werkdagen na constatering schriftelijk aan Hotel Papendal te bevestigen. Indien de Klant hiermee in verzuim blijft, wordt Hotel Papendal geacht aan de uit hoofde van de Overeenkomst op haar rustende verplichtingen te hebben voldaan.
8.2 Onverminderd het vorige artikel wordt Hotel Papendal geacht aan al verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te hebben voldaan, indien schriftelijke reclames binnen 10 werkdagen na afloop van de door Hotel Papendal geleverde diensten achterwege blijft.

Artikel 9 Accommodaties

9.1 Hotel Papendal is gehouden aan de Klant gedurende de overeengekomen periode accommodatie ter beschikking te stellen van de voor Hotel Papendal gebruikelijke kwaliteit, zulks met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel.
9.2 Hotel Papendal is tevens gehouden de daarbij behorende, voor Hotel Papendal gebruikelijke diensten te verlenen en de gebruikelijke faciliteiten te verschaffen.
9.3 De accommodatie zal ter beschikking van de Klant te zijn volgens de in de Overeenkomst vastgelegde tijdstippen ofwel volgens de in de accommodaties aangegeven tijdstippen.
9.4 Hotel Papendal hanteert op haar terrein en in haar verblijven huisregels die in de accommodatie op een duidelijk waarneembare plaats voor de Klant ter kennisneming zijn geplaatst. Op verzoek zullen de huisregels schriftelijk aan de Klant ter hand worden gesteld.
9.5 De Klant is gehouden de huisregels van Hotel Papendal strikt na te leven.
9.6 Hotel Papendal is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn en zonder nadere waarschuwing het verstrekken van diensten aan een Klant te beëindigen wanneer de Klant de huisregels overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust op het (terrein van) Papendal en/of de normale exploitatie daarvan kan worden of wordt verstoord.
9.7 De Klant die de huisregels van Hotel Papendal overtreedt dient alsdan op eerste verzoek het terrein van Hotel Papendal te verlaten, zonder dat Hotel Papendal een schadevergoeding verschuldigd is.
9.8 De Klant is bij overtreding van de huisregels verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele claims, al dan niet van derden, die het gevolg zijn van het gedrag c.q. wangedrag van de Klant, zulks conform het bepaalde in artikel 12.
9.9 Hotel Papendal is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de Overeenkomst met een Klant wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden. Indien Hotel Papendal van deze bevoegdheid gebruik maakt, dan zal Hotel Papendal jegens de Klant en aan de Klant verbonden derden tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.
9.10 Hotel Papendal is gerechtigd om van de Klant te verlangen dat deze genoegen neemt met andere accommodatie dan volgens de Overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, behoudens indien een dergelijke wens als evident onbillijk en voor de Klant als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd.
9.11 De Klant heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de Overeenkomst waarop voormelde wens van Hotel Papendal betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere Overeenkomsten.
9.12 De Klant heeft, indien Hotel Papendal zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande andere accommodatie ter beschikking te stellen dan volgens de Overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal Hotel Papendal nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 10 Annuleringen

10.1 Annulering standaard reservering
Onder een standaard reservering vallen alle reserveringen, die niet vallen onder individuele en/of evenementen reserveringen.
Wanneer een standaard reservering is gemaakt dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

Tot 6 maanden voorafgaand aan de bijeenkomst kan kosteloos geannuleerd worden. Indien de reservering binnen zes maanden voorafgaand aan de reservering
geannuleerd wordt, dan worden de volgende kosten in rekening gebracht:

Bij annulering tussen 3 en 6 maanden voor de reserveringsdatum 10% van de reserveringswaarde wordt in rekening gebracht.
Bij annulering tussen 2 en 3 maanden voor de reserveringsdatum 15% van de reserveringswaarde wordt in rekening gebracht.
Bij annulering tussen 1 en 2 maanden voor de reserveringsdatum 35% van de reserveringswaarde wordt in rekening gebracht.
Bij annulering tussen 14 dagen en 1 maand voor de reserveringsdatum 60% van de reserveringswaarde wordt in rekening gebracht.
Bij annulering tussen 7 dagen en 14 dagen voor de reserveringsdatum 85% van de reserveringswaarde wordt in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 7 dagen voor de reserveringsdatum 100% van de reserveringswaarde wordt in rekening gebracht.

N.B.
Tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst is een maximale vermindering van 10% op het in de bevestiging gestelde aantal personen toegestaan. Dit vastgestelde aantal wordt als minimum gefactureerd.

10.2 Annulering evenement

Onder een evenement vallen alle reserveringen met een reserveringswaarde van meer dan
€ 5.000,00.
Voor annuleringen van definitieve reserveringen inzake sportdagen en evenementen gelden de navolgende voorwaarden:

Bij annulering tot 12 maanden voor de reserveringsdatum 10% van de reserveringswaarde wordt in rekening gebracht.
Bij annulering vanaf 12 maanden tot 6 maanden voor de reserveringsdatum 25% van de reserveringswaarde wordt in rekening gebracht.
Bij annulering vanaf 6 maanden tot 3 maanden voor de reserveringsdatum 50% van de reserveringswaarde wordt in rekening gebracht.
Bij annulering vanaf 3 maanden tot 7 dagen voor de reserveringsdatum 75% van de reserveringswaarde wordt in rekening gebracht.
Bij annulering tussen 7 dagen voor de reserveringsdatum 100% van de reserveringswaarde wordt in rekening gebracht.

N.B.
Tot zes weken voor aanvang van de bijeenkomst is een maximale vermindering van 10% op het in de bevestiging gestelde aantal personen toegestaan. Dit vastgestelde aantal wordt als minimum gefactureerd.

10.3 Annulering individuele kamerreservering

Een individuele reservering is een kamer reservering voor een individuele Gast.
Wanneer een reservering is gemaakt voor een individuele kamer reservering dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
Tot één maand voorafgaand aan de reservering kan kosteloos geannuleerd worden. Indien de reservering binnen één maand voorafgaand aan de reservering
geannuleerd wordt, dan worden de volgende kosten in rekening gebracht:

Bij annulering meer dan 14 dagen voor de reserveringsdatum 15% van de reserveringswaarde wordt in rekening gebracht.
Bij annulering meer dan 7 dagen voor de reserveringsdatum 35% van de reserveringswaarde wordt in rekening gebracht.
Bij annulering meer dan 3 dagen voor de reserveringsdatum 60% van de reserveringswaarde wordt in rekening gebracht.
Bij annulering tussen 3 dagen en 24 uur voor de reserveringsdatum 85% van de reserveringswaarde wordt in rekening gebracht.
Bij annulering 24 uur of minder voor de reserveringsdatum 100% van de reserveringswaarde wordt in rekening gebracht.

Artikel 11 Waarborgsom en tussentijdse betaling

11.1 Hotel Papendal kan te allen tijde van de Klant verlangen dat deze aan Hotel Papendal een waarborgsom betaalt ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen waarborgsommen dienen uitsluitend tot zekerheid voor Hotel Papendal en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.
11.2 Hotel Papendal kan telkens tussentijds betalingen verlangen van inmiddels verleende diensten.
11.3 Hotel Papendal mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag terzake al datgene wat de Klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door Hotel Papendal onverwijld aan de Klant te worden terugbetaald.

Artikel 12 Omzetgarantie

12.1 Hotel Papendal kan te allen tijde betaling verlangen van het bedrag van de overeengekomen omzetgarantie, verminderd met eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen.
12.2 Op het betaalde bedrag mag Hotel Papendal zich verhalen voor al datgene dat de Klant – uit welke hoofde dan ook – verschuldigd is.

Artikel 13 Aansprakelijkheid van Hotel Papendal

13.1 Behoudens het bepaalde in dit artikel is Hotel Papendal niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van zaken, die in een bepaalde ruimte van Hotel Papendal zijn meegebracht door een Klant. De Klant vrijwaart Hotel Papendal tegen aanspraken van derden ter zake. Het voorgaande geldt enkel niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van Hotel Papendal.
13.2 Behoudens het bepaalde in lid 7 van dit artikel is Hotel Papendal nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de Klant geleden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Hotel Papendal.
13.3 In geval van een verplichting tot schadevergoeding voortvloeiend uit een verwijtbare tekortkoming van Hotel Papendal, is Hotel Papendal nimmer gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:

13.3.1. het bedrag ter hoogte van de tegenprestatie van de wederpartij, respectievelijk de dagwaarde in gevallen als bedoeld onder lid 7 van dit artikel, of inden dat meer is en voor zover van toepassing:
13.3.2 het door de verzekeringsmaatschappij aan Hotel Papendal ter zake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel
13.3.3 de ter zake de schade van een derde verkregen vergoeding.
13.3.4 voor schade aan of met (het) voertuig(en) van de Klant veroorzaakt, is Hotel Papendal nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Hotel Papendal.
13.3.5 Hotel Papendal is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van een behandeling en/of gebruik van en/of van enig gebrek of enige hoedanigheid en/of omstandigheid aan, in of op enige roerende of onroerende zaak daaronder begrepen medische apparatuur, waarvan Hotel Papendal houder, (erf)pachter, verhuurder, huurder dan wel eigenaar is of die anderszins ter beschikking van Hotel Papendal staat, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hotel Papendal.
13.3.6 Indien voor de Klant aan de in bewaring gegeven zaken, voor welke bewaarneming een vergoeding in rekening wordt gebracht, schade ontstaat is Hotel Papendal verplicht de schade aan deze zaken ten gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is nimmer verschuldigd ter zake eventuele in de afgegeven zaken aanwezige andere zaken.
13.3.7 Indien Hotel Papendal onverplicht zaken in ontvangst en/of in bewaring neemt, of indien zaken op welke wijze dan ook, waar dan ook, door wie dan ook worden gedeponeerd en/of achtergelaten, zonder dat Hotel Papendal daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Hotel Papendal nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die zaken op welke wijze dan ook ontstaan, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hotel Papendal.
13.3.8 De Klant, voor zover zijnde een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, vrijwaart Hotel Papendal volledig ter zake iedere aanspraak, uit welke hoofde dan ook, welke de Klant, de Gast en/of enige derde jegens Hotel Papendal mocht geldend maken.
13.3.9 De in het vorige artikellid bedoelde vrijwaringverplichting geldt ook indien de Overeenkomst met de Klant geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook is ontbonden.
13.3.10 De Klant en de Gast zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle door Hotel Papendal ten behoeve van de Klant en/of de Gast gemaakte kosten.
13.3.11 Hotel Papendal is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gedragingen en/of handelingen van bij haar in dienst zijnde personen, indien en voor zover deze personen handelen in opdracht van en/of op verzoek van en/of op aanwijzingen van de Klant en/of van de Gast en/of van degenen die onder hun toezicht staan.
13.3.12 Hotel Papendal heeft het recht zonder overleg eventuele schade aangericht door de Klant en/of de Gast op kosten van laatstgenoemden zoveel mogelijk te beperken.
13.3.13 Eventuele vorderingen van de Klant en/of de Gast op Hotel Papendal verjaren binnen één jaar na afloop van de door Hotel Papendal aan de Klant en/of Gast geleverde dienst.

Artikel 14 Aansprakelijkheid van de Klant

14.1 De Klant en de Gast zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Hotel Papendal en/of enige derde uit welke hoofde dan ook is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun handelen en/of nalaten, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 15 Veiligheid

15.1 Hotel Papendal heeft de veiligheid van zowel alle bezoekers als haar personeel hoog in het vaandel staan. De inrichting en ontruiming van alle accommodaties van Hotel Papendal geschieden onder leiding van Hotel Papendal.
15.2 Hotel Papendal is te allen tijde gerechtigd om bindende voorschriften te verbinden aan het gebruik van haar accommodaties, indien zij dat noodzakelijk acht voor de veiligheid van bezoekers en personeel. Onder deze voorschriften vallen tevens alle voorschriften die door de (lokale) overheid worden opgelegd.
15.3 Hotel Papendal is te allen tijde gerechtigd om een door of namens haar te leveren Dienst te wijzigen of voortijdig te beëindigen, indien een (dreigende) calamiteit of onregelmatigheid daartoe aanleiding geeft.

Artikel 16 Afrekening en betaling

16.1 De Klant is de in de Overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd dan wel, voor zover de Overeenkomst werd gesloten meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop de ingevolge die Overeenkomst te verrichten diensten verleend moet worden, de prijzen welke gelden op het moment dat de dienst(en) (moet(en)) wordt(den) verleend, waaronder tevens worden verstaan de prijzen als vermeld op lijsten welke door Hotel Papendal op een voor de Klant zichtbare plaats zijn aangebracht dan wel zijn opgenomen in een lijst welke aan de Klant, zo nodig op diens verzoek, wordt overhandigd.
16.2 Een lijst wordt geacht voor de Klant zichtbaar aangehecht te zijn indien deze zichtbaar is in de normaal toegankelijke ruimten van Hotel Papendal.
16.3 Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, safe, bewassing, telefoon, fax, kopiëren, tv huur en dergelijke kan door Hotel Papendal een extra vergoeding in rekening worden gebracht.
16.4 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no-show, zijn door de Klant verschuldigd per de datum van dagtekening van de betreffende rekening.
16.5 De Klant komt geen beroep op verrekening, korting, aftrek of opschorting toe ten aanzien van hetgeen aan Hotel Papendal verschuldigd is of mocht zijn.
16.6 Wanneer voor een rekening voor een lager bedrag dan € 150,- een factuur wordt gezonden dan is Hotel Papendal gerechtigd een bedrag van € 10,- aan administratiekosten in rekening te brengen.
16.7 De Gast en de Klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke één van hen of beiden aan Hotel Papendal uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Geen van hen kan zich beroepen op enig voorrecht van uitwinning. Overeenkomsten worden behoudens anders-luidend beding geacht mede namens elke Gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de Gast te kennen dat de Klant bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende Overeenkomst te vertegenwoordigen.
16.8 Zolang de Klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens Hotel Papendal heeft voldaan is Hotel Papendal gerechtigd om alle goederen welke door de Klant op Hotel Papendal zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de Klant ten genoegen van Hotel Papendal aan al zijn verplichtingen jegens Hotel Papendal heeft voldaan. Naast een retentierecht komt Hotel Papendal in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen. De Klant verplicht zich bij voorbaat mee te werken aan een verpanding van de betreffende goederen ten gunste van Hotel Papendal.
16.9 Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de Klant binnen dertig dagen na factuurdatum aan Hotel Papendal te worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is Hotel Papendal te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de Klant de factuur binnen dertig dagen voldoet, waarbij de valutadatum van bijschrijving op de rekening van Hotel Papendal bepalend is.
16.10 Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de Klant geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Hotel Papendal, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente, die geldt op het moment van de factuurdatum. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.
16.11 Alle redelijk gemaakte kosten van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige. De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag, met een minimum van € 100,- exclusief B.T.W.
16.12 Indien Hotel Papendal goederen van de Klant onder zich heeft en de Klant van wie Hotel Papendal de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is gebleven, is Hotel Papendal gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de Klant en Hotel Papendal kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van Hotel Papendal resteert wordt aan de Klant uitgekeerd.
16.13 Ieder betaling zal, ongeacht enige door de Klant en/of Klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de Klant en/of Gast aan Hotel Papendal in de navolgende volgorde:
1. de kosten van executie;
2. de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten;
3. de rente;
4. de schade;
5. de hoofdsom
16.14 Betaling geschiedt in euro’s. Indien Hotel Papendal buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan zal gelden de op het moment van betaling geldende marktkoers. Hotel Papendal kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. Hotel Papendal kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.
16.15 Hotel Papendal is nimmer gehouden om cheques te accepteren en kan aan acceptatie van zodanig betaalmiddel voorwaarden verbinden. Hetzelfde geldt voor andere, hier niet genoemde betaalmiddelen.
16.16 De Klant geeft, voor zover van toepassing, aan Hotel Papendal volmacht om, mede uit zijn naam, de verhuur van vergaderaccommodaties te belasten met B.T.W., ingevolge artikel 11, lid 1, letter b. ten vijfde van de Wet op de omzetbelasting 1968.

Artikel 17 Overmacht

17.1 Als overmacht voor Hotel Papendal, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming aan Hotel Papendal niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de Overeenkomst door Hotel Papendal zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de Overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Hieronder worden mede, doch niet uitsluitend begrepen terroristische dreigingen, oorlog of oorlogsdreiging, epidemieën en ziekten, (werk)stakingen, transportproblemen, extreme weeromstandigheden, natuurrampen en beperkende overheidsmaatregelen.
17.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan die omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Hotel Papendal gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de Overeenkomst, alsmede wanprestatie van voornoemden.
17.3 Indien één der partijen bij een Overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die Overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 18 Gevonden voorwerpen

18.1 In de gebouwen en zijn aanhorigheden van Hotel Papendal verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door de Klant worden gevonden, dienen door deze bij Hotel Papendal te worden ingeleverd.
18.2 Indien Hotel Papendal door de Klant achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt, geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de Klant. Hotel Papendal is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 19 Kurkengeld en compensatiegeld

19.1 Indien de Klant in de ruimten van Hotel Papendal drank nuttigt die niet door Hotel Papendal verstrekt is, is de Klant per genuttigde fles een bedrag aan kurkengeld verschuldigd.
19.2 Indien de Klant in de ruimten van Hotel Papendal spijzen nuttigt dan wel apparatuur, inclusief audiovisuele middelen, gebruikt die niet door Hotel Papendal verstrekt zijn, is de Klant een bedrag aan kurkengeld verschuldigd.
19.3 Indien de Klant in de ruimten van Hotel Papendal gebruik maakt van diensten welke niet door Hotel Papendal geleverd zijn, is de Klant een bedrag aan compensatiegeld verschuldigd.
19.4 De in de artikelen 14.1, 14.2 en 14.3 bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van voorafgaande Overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door Hotel Papendal.

Artikel 20 Slotbepalingen

20.1 Op het terrein van Hotel Papendal zijn de Nederlandse verkeersregels van toepassing. Deze verkeersregels dienen onder alle omstandigheden in acht genomen te worden.
20.2 Hotel Papendal heeft, wanneer zij zulks nodig acht, het recht een Klant te sommeren het terrein van Hotel Papendal te verlaten.
20.3 Een Klant van Hotel Papendal dient zelfstandig zorg te dragen voor verzekering tegen het risico van ziektekosten, ongevallen, brand en wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 21 Toepasselijk recht en/of Geschillen

21.1 Ingeval van geschillen tussen Hotel Papendal en een Klant, is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van Hotel Papendal.
21.2 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze Algemene Voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

OKTOBER 2023